Privacy statement

L.T.C. DOS, gevestigd aan de Zwanenburgseweg 2  4384 LW Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens 

L.T.C. DOS 
Zwanenburgseweg 2
4384 LW Vlissingen
www.ltcdos.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt L.T.C. DOS 

L.T.C. DOS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Wij verwerken gegevens indien u: 

 • Lid wordt bij L.T.C. DOS. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, IBAN nummer en pasfoto, speelsterkte, actuele rating en overige gegevens die door u worden verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. De KNLTB kent aan u een bondsnummer toe wanneer u lid wordt van de tennisvereniging; 
 • Binnen L.T.C. DOS als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan naast de bovengenoemde persoonsgegevens om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend; 
 • Op de een of andere manier onderscheiden bent door L.T.C. DOS. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam van de onderscheiding en datum van toekenning; 
 • Vermeld wordt in het jaarverslag van L.T.C. DOS wegens bijzondere verdiensten voor L.T.C. DOS. Het gaat dan om de volgende gegevens: voor- en achternaam in combinatie met de verdiensten; 
 • Zich inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: voor- en achternaam in combinatie met het vereniging/teamnummer, bondsnummer, speelsterkte en ranking en uitslagen; 
 • Zich aanmeldt en/of L.T.C. DOS-evenementen bezoekt. Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort evenement en kan naast naam en e-mailadres ook adresgegevens of een telefoonnummer omvatten. 
 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, waaronder in ieder geval uw naam en e-mailadres; 
 • Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres; 
 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@ltcdos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

L.T.C. DOS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het optimaal kunnen bedienen van de individuele leden van L.T.C. DOS en het verbeteren van de dienstverlening; 
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van L.T.C. DOS; 
 • Het afhandelen van uw betalingen; 
 • Het organiseren van competities en toernooien; 
 • Het organiseren van bijeenkomsten; 
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie; 
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van L.T.C. DOS.
 • Archief doeleinden; 
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden; 
 • Het versturen van tennisnieuws, onder andere via nieuwsbrief en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken; 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming 

L.T.C. DOS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van L.T.C. DOS) tussen zit. L.T.C. DOS gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • LISA Ledeninformatiesystemen B.V.(KNLTB Club); 
 • PC Leden;

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 

L.T.C. DOS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven vermelde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Delen van persoonsgegevens met derden 

L.T.C. DOS deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. L.T.C. DOS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt L.T.C. DOS uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Uw gegevens worden alleen aan de KNLTB verstrekt die deze gebruikt voor de administratie van haar leden. Betrokken derden: 

Lisa Ledeninformatiesystemen BV voor doorlevering aan KNLTB; 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

L.T.C. DOS gebruikt tracking cookies via Google Analytics. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door L.T.C. DOS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@ltcdos.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

L.T.C. DOS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

L.T.C. DOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met L.T.C. DOS via secretariaat@ltcdos.nl.

Wijzigingen in dit privacy statement 

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van L.T.C. DOS. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.