Informatie voor nieuwe leden

Algemene informatie

LTC DOS werd opgericht op 1 maart 1947. Het tennispark is gelegen aan het eind van de Zwanenburgseweg, vlak achter de duinen, aan de rand van het Nollebos in Vlissingen. Het tennispark bestaat uit 5 gravelbanen (waarvan 4 verlicht) en 2 Canada tenn banen (waarop ook in de winter kan worden gespeeld), een oefenkooi, een minitennisbaan en een clubhuis. Daarnaast liggen er twee Jeu de boulesbanen op ons tennispark. Het park is eigendom van de vereniging. Daarnaast is er voor de leden een gemeentelijk parkeerterrein, waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden door DOS-leden.

Contributie en entreegeld

De contributies zijn door de Algemene ledenvergadering vastgesteld en worden jaarlijks door het bestuur aangepast aan de inflatie.

Aanmelding als lid

Men kan zich aanmelden als lid van LTC DOS door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier met twee recente pasfoto’s of één digitale pasfoto t.b.v. het ledenpasje te sturen aan de ledenadministrateur, wiens adres rechts boven op het aanmeldingsformulier is afgedrukt. Het is ook mogelijk om een digitaal aanmeldingsformulier op deze website in te vullen (zie onder de knop "Lid worden") en dit direct te versturen naar de ledenadministrateur. Het aanmeldingsformulier wordt direct in behandeling genomen als u LTC DOS gemachtigd hebt om het entreegeld en de verschuldigde contributie (inclusief eventuele opslag kantinedienst) automatisch af te schrijven van uw bank- of girorekening. Anders wordt uw inschrijfformulier pas in behandeling genomen door de ledenadministrateur als het verschuldigde bedrag is ontvangen op bankrekeningnummer IBAN.NL74RABO 030 38 91 963 t.n.v. LTC DOS te Vlissingen.
Na inlevering van het aanmeldingsformulier duurt het ongeveer een maand eer het KNLTB-ledenpasje gereed is. Dit hebben de leden nodig om op het tennispark te kunnen spelen. Het is daarom mogelijk om al vast een voorlopig pasje aan te vragen bij de ledenadministrateur. Dit kunt u aangeven op uw aanmeldingsformulier. Zowel het officiële bondspasje als het voorlopige ledenpasje kan, samen met het Jaarboek van LTC DOS, aan het begin van het tennisseizoen worden opgehaald in het clubhuis op de z.g. pasjesavond en tijdens de Open tennisdag en  het openingstoernooi. Tijdens het tennisseizoen kan het pasje 's morgens (behalve woensdagmorgen) worden opgehaald in het clubhuis bij de groundsman (tot 1 okt.) Daarna wordt het per post toegestuurd.

Speelmogelijkheden tijdens het tennisseizoen (1 april tot 1 november)

Op de banen van ons tennispark kan tijdens het tennisseizoen gespeeld worden vanaf 7.00 uur tot zonsondergang. Op de banen 1 t/m 4 kan met verlichting gespeeld worden tot 23.00 uur. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als men zelf geen elektronische sleutel bezit, kan men alleen terecht om te spelen als de groundsman aanwezig is (vanaf 8.30 uur) en/of als er kantinedienst is ('s avonds vanaf 19.00 uur). Zie verder onder punt 5 voor het verkrijgen van een elektronische sleutel. 
Om te kunnen spelen moet altijd een geldig bondspasje van de KNLTB of een voorlopig ledenpasje van onze club worden afgehangen op het afhangbord. Er kan zo steeds voor 45 minuten speeltijd worden gereserveerd. Naast het afhangbord hangt het baan- en afschrijfreglement, waarin nadere regels zijn opgenomen. Daarin staat o.a. ook aangegeven bij welke gelegenheden en op welke tijdstippen er (een aantal) banen gereserveerd zijn voor bepaalde evenementen, training, competities e.d. Zie hiervoor ook de jaarplanner in het Jaarboek (hangt ook op het  publicatiebord) of kijk in de agenda op deze website. 
Tijdens het tennisseizoen is er elke woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur tossen op vier banen. Hierbij worden de aanwezige spelers willekeurig ingedeeld. Iedereen kan meedoen aan het tossen en het is speciaal geschikt voor nieuwe leden om kennis te maken met andere leden. Op zondagmorgen vanaf 10.00 uur is er een speciale toss voor nieuwe leden. Er worden ook diverse interne competities georganiseerd, waarvoor men kan inschrijven, o.a. een interne mixed-competitie op de maandagavonden.  Daarnaast kunnen de dames op dinsdagochtend tijdens het tennisseizoen traditioneel terecht voor een dubbelspelletje of een onderlinge dubbelcompetitie. Voor de heren met veel vrije tijd bestaat iets dergelijks op donderdagmiddagen vanaf 13.15 uur. Verder worden er in juni clubkampioenschappen georganiseerd (enkel en dubbel). De TC van DOS organiseert jaarlijks ook een Open DOS Toernooi. Daarnaast zijn er nog diverse gezelligheidstoernooien (Openingstoernooi, Senior 50+ toernooi, Open DOS dubbeltoernooi, Stamppottoernooi, e.d.).

Speelmogelijkheden buiten het tennisseizoen (1 november – 1 april)

Tot de eerste nachtvorst kan er op alle gravelbanen nog gespeeld worden. Na de eerste nachtvorst worden de gravelbanen gesloten en de netten verwijderd. Op de Canada Tenn banen kan in principe het hele jaar door gespeeld worden, behalve bij opdooi in de winter, omdat dan de banen zacht worden. Ze moeten dan eerst weer gewalst worden. Als de winterbanen i.v.m. opdooi niet bespeeld kunnen worden, gaan de netten naar beneden. Via een Nieuwsflits worden de leden hiervan op de hoogte gesteld. Men kan ook de website (www.ltcdos.nl) raadplegen over de bespeelbaarheid van de winterbanen. 
Buiten het tennisseizoen dient men in het bezit te zijn van een eigen elektronische sleutel, die voor € 15 (waarvan € 10 borg) kan worden aangeschaft bij de voorzitter van de onderhoudscommissie, dhr. G. Wittens (Mozartlaan 17, Vlissingen; tel. 0118- 490180). Op deze website is een digitaal aanvraagformulier voor een elektronische sleutel te vinden onder de knop "Contact". Met deze sleutel heeft men toegang tot het tennispark, het parkeerterrein en tot de toiletten en kleedkamers, alsmede tot de schakelaars voor de verlichting van baan 1 t/m 4.

Kantine, kantinedienst e.a. vrijwilligerswerk

De kantine in het clubhuis is tijdens het tennisseizoen in principe dagelijks geopend vanaf 8.30 uur. 's Morgens wordt de kantine meestal beheerd door de groundsman, maar op woensdagen en ’s avonds (vanaf 19.00 uur) en in de weekeinden door leden die kantinedienst doen. In de weekeinden is de kantine ’s avonds meestal gesloten. 
In onze vereniging is het vanzelfsprekend dat elk seniorlid zich ten minste twee avonden of twee dagdelen per jaar beschikbaar stelt voor een kantinedienst of ander vrijwilligerswerk ten behoeve van de club. Hiervoor wordt per jaar een opslag van € 40 bovenop het contributiebedrag in rekening gebracht, dat men terug ontvangt 
na het verrichten van de kantinediensten of het andere vrijwilligerswerk. Geen kantinedienst draaien kost dus € 40. Leden die een extra kantinedienst verrichten, ontvangen daarvoor € 20. Inschrijven voor een kantinedienst kan digitaal via deze website.

Communicatie met de leden

Om de leden te informeren over het komende tennisseizoen en alle activiteiten, wordt in maart een Jaarboek uitgegeven met daarin alle benodigde informatie over competities, toernooien, trainingen, clubkampioenschappen en andere evenementen. Verder vindt u hierin het actuele baan- en afschrijfreglement. Tenslotte staat in het jaarboek ook de samenstelling van het bestuur en de diverse commissies die de club rijk is, zoals de Technische Commissie, de Onderhoudscommissie, de Jeugdcommissie en de Bar- en activiteiten- commissie. Al deze informatie is ook terug te vinden op de website van de club: www.ltcdos.nl. Daarop kunnen de leden ook terecht voor actuele informatie, zoals de beschikbaarheid van de banen en de bardiensten van week tot week. Indien nodig worden de leden via korte mails (Nieuwsflitsen) op de hoogte gesteld van bepaalde zaken. Tenminste een maal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering, waarop de leden hun inbreng kunnen hebben in het beleid van de club en de verkiezing van bestuurs- en commissieleden.

Jeugdbegeleiding

In samenwerking met de trainers organiseert de JC allerlei evenementen voor de jeugd, zoals de bal- en slagvaardigheidstraining, de jeugdtoss, een ouder-kind toernooi,  bowlen e.d. Veel van deze activiteiten vinden op de woensdagmiddagen plaats.

Leer meer

Lessen en training

Alleen leden van LTC DOS kunnen op onze banen lessen volgen of trainen bij de Tennisschool (TOZ). Belangstellenden kunnen contact opnemen met de hoofdtrainer van TOZ (tel. 0612122201) of zich aanmelden voor tennislessen via de website van TOZ: www.tozzeeland.nl.

Leer meer

Nadere informatie

Als u nog vragen hebt m.b.t. LTC DOS, dan kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden of commissieleden.

Naar het contact formulier